Tin mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

By : 5 Views09/07/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, … Đọc thêm » “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”

Xem thêm

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 10, khoản 13, bổ sung khoản 14a, khoản 15a, khoản 46 Điều 3 như sau: “10....
Đọc Thêm

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp

By : 7 Views09/07/2019

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư … Đọc thêm » “Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp”

Xem thêm

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi 53 điều, bãi bỏ 02 điều và bổ sung 7 điều để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thành lập doanh nghiệp; cắt giảm chi phí, thời gian khởi sự kinh doanh và thủ tục hành chính trong hoạt...
Đọc Thêm