Luật Đầu tư

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 2: Danh mục 243 ngành, nghề

By : 46 Views25/05/2019

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung). Danh mục: STT NGÀNH, NGHỀ 1. Sản xuất con dấu 2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo...
Đọc Thêm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

By : 50 Views25/05/2019
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư … Đọc thêm » “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm”

Xem thêm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Ảnh minh họa – Nguồn: VANTUELAW Danh mục gồm 243...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

By : 42 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm – Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán – Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

By : 39 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Hợp đồng,...
Đọc Thêm

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

By : 44 Views14/05/2019
Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp … Đọc thêm » “Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa”

Xem thêm

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: – Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó – Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

By : 29 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

By : 32 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: – Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

By : 34 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vầng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

By : 44 Views09/05/2019
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại … Đọc thêm » “HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

Xem thêm

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Hình minh họa – Nguồn: Sưu tầm 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân: – Giấy đề nghị...
Đọc Thêm