Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế có Hội đồng thành viên, Ban cố vấn, Ban giám đốc, do Luật sư – Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định, điều hành các hoạt động; có các Phòng Ban phụ trách lĩnh vực tư vấn chuyên môn và tổng hợp.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức – nhân sự

Tin Liên Quan